Brukervilkår

Dessa villkor reglerar på vilket sätt du som användare har rätt att använda hemsidan och information på hemsidan.

John Deere Forestry AS, nedan även kallat "Vi", förbehåller sig rätten att ändra villkoren och förutsättningarna för användningen av hemsidan. Genom att använda hemsidan accepterar du att sådan användning sker på de vid varje tillfälle gällande villkor som anges häri.

1. John Deere Forestry AS är ett bolag registrerat i Norge med adress Industrivegen 13, N-2206 KONGSVINGER.

2. Vår grön-gula färgkombination, den hoppande hjorten och ordmärket John Deere är varumärken som tillhör Deere & Company.

3. Upphovsrätt ©1996-2019 – Deere & Company och/eller dess leverantörer. Alla rättigheter förbehålles. Deere & Company och/eller dess leverantörer förbehåller sig rätt till all upphovsrätt till alla dokument, texter, bilder och mjukvara som ägs av Deere & Company och/eller dess leverantörer.

4. Fysiska personer har rätt att göra elektroniska kopior av material som publiceras på denna hemsida och göra utskrifter därav endast för eget personligt bruk, under förutsättning att både information om upphovsrätten samt medgivandet till sådan användning framgår av sådan kopia eller utskrift samt att materialet inte förändras. Återförsäljare för Deere & Company har rätt att göra elektroniska kopior av material som publiceras på denna hemsida och göra utskrifter därav, för sina kunders och potentiella kunders räkning och användning, förbehållet att både information om upphovsrätten samt medgivandet till sådan användning framgår av sådan kopia eller utskrift samt att materialet inte förändras.

5. Utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Deere & Company/John Deere Forestry AS därtill har du inte rätt att vidarebefordra filer från denna hemsida, eller vidarebefordra filer på denna hemsida som modifierats.

6. Du äger inte rätt att upprätta en kopia eller avbild av denna hemsida, eller delar av denna hemsida.

7. Utöver vad som häri uttryckligen stadgas, skall vidarebefordran av material som förekommer på denna hemsida inte innebära upplåtelse av licens av något slag, vare sig i fråga om patent, upphovsrätt eller varumärken som ägs eller kontrolleras av Deere & Company och/eller dess leverantörer.

8. Du har rätt att skicka frågor, förslag eller idéer hänförliga till den här hemsidan och dess innehåll till Deere & Company, eller John Deere Forestry AS. I sådant fall accepterar du att information som skickas till Deere & Company eller John Deere Forestry AS inte är eller skall behandlas som konfidentiell, att Deere & Company eller John Deere Forestry AS inte är förpliktigad att hemlighålla sådan information samt att Deere & Company/John Deere Forestry AS inte är förpliktigat att avge något svar eller utge vederlag för informationen. Deere & Company/John Deere Forestry AS förbehåller sig rätten att utan restriktioner använda sig av den information du tillsänt endera bolaget helt enligt eget gottfinnande, omfattande men ej begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av hemsidor baserade på sådan information. Deere & Company/John Deere Forestry AS äger även rätt att i förhållande till tredje man återge, visa samt vidarebefordra information som du tillsänt endera bolag utan restriktioner.

9. Denna hemsida har upprättats huvudsakligen för våra distributörers, återförsäljares, kunders samt potentiella kunders användning och information. Alla hemsidor eller tjänster som anges häri finns inte nödvändigtvis tillgängliga, och Deere & Company förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle förändra hemsidans innehåll och tjänster som tillhandahålls på hemsidan. Denna hemsida kan innehålla felaktigheter, och informationen tillgänglig på hemsidan kan förändras från tid till annan. Kontakta John Deere Forestry AS i fråga om information som återfunnits på hemsidan, innan du förlitar dig på sådan information.

10. Informationen på denna hemsida tillgängliggörs i befintligt skick utan avgivande av någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, i fråga om exempelvis funktionalitet, användbarhet för visst ändamål eller icke-intrång. Deere & Company/John Deere Forestry AS och deras leverantörer ansvarar inte för förekomsten av fel eller försummelser på denna hemsida.

11. Dessa användarvillkor regleras av norsk rätt. Tvister med anledning av dessa användarvillkor skall lösas av norsk allmän domstol.